Søndag 14. August 2022 - 12:03  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Hors

Hest, merr.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Liste over ord og uttrykk


Lista er utarbeidet av Nils Dybdahl-Holte.

Ord/uttrykk: Betydning:
- - Nils Dybdahl Holte si liste i Gards-historien, eksempel-hefte, er her supplert med ord som også andre har tatt i bruk i artikler i Gardsoversikt (menyen i venstre marg!)
- Nynorsksøk: www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html
Album Liten sølvmynt. ½ skilling.
Andstjuper Stesøsken (gml.no.: motsteborn)
Arilds tid Eldgamal tid.
Arveskifte Dela arven etter t.d. foreldra.
Avtag Nedslag i skulda på ein gard; drap; fråskilt eller teke av.
Beligge Gjera med barn.
Besove Gjera med barn.
Bismer Stangvekt.
bnr Nummer på eit bruk innan ein matrikkelgard.
Bol Bustad på gard.
Bosleden Som ikkje har gard å bu på.
Bruk Ei eining på ein matrikkelgard.
Brukar Gardbrukaren, den som eig eller leiger eit bruk på ein matrikkelgard.
Bruksnummer Nummer på eit bruk innan ein matrikkelgard.
Bryllupsgjerd Kostnad ved å halda bryllaup.
Bygsel Leiga bort ein gard til leiglending, eller leige av jord, rett til å bygsla bort jord.
Bygselmann Jordleigar, eller den som har rett til å bygsla bort jord.
Byxelmand Jordleigar, eller den som har rett til å bygsla bort jord.
Daler Pengesort i eldre tid, og ort og skilling. (Riksdaler, Speciedalar).
Festerøl Trulovingsgilde.
Festesetel Skriftleg avtale om å leiga ein husmannsplass.
fisker nåtid av å fiske
Folgebrev Skriftleg avtale om kva sonen t.d. skal gi foreldra når han tek over garden.
Formann 1. vald leiar; 2. leiar av arbeidslag; 3. (hennar) førre ektemann
Gard Mest brukt om matrikkelgard, men nokre gonger òg nytta om eit bruk.
Gardsnummer Nummer på ein matrikkelgard i ei bygd.
gnr Nummer på ein matrikkelgard i ei bygd.
Heimel Løyve til å gjera noko.
Helming Halvparten.
Helmingsmann Ektemann som har sameige med kona.
Hjemmel Løyve til å gjera noko.
Hors Hest, merr.
Håndskrift Skuldbrev.
Jorddrott Jordeigar.
Landdrott Jordeigar.
Landsskyld sjå skyld.
Laup Mål for smør, brukt om skyld på jord. 1 løp smør = 17,93 kg.
Legemål Ulovleg samleie (utanom ekteskap).
Leiermål Ulovleg samleie (utanom ekteskap).
Løp Mål for smør, brukt om skyld på jord. 1 løp smør = 17,93 kg.
Mamatemål Jord som opphevleg gav 1 mann mat i 1 månad (brukt om skyld).
Mark Vekt og mynteining.
Matr Matrikkelnummer
Matrikkel liste, offentleg register over grunneigedomar
Måg Dottermann.
Opplata Gi frå seg bruksretten til ein gard.
Ort Mynteining.
Prestebol Prestegard.
Rent og utstent Merka av med rein og delesteinar.
Sakfall Bøter til Kongen eller styresmaktane.
Skaffer Skyss-skaffar.
Skifte Dela.
Skilling Mynteining.
Skipreide Eit bygdelag som skulle reida ut eit skip. Administrasjonsområde.
Skjøde Dokument som overfører eigedomsretten til ein ny eigar.
Skjøte Dokument som overfører eigedomsretten til ein ny eigar.
Skyld Landsskyldpå ein gard, dvs. årleg leige som leiglandingen måtte betala jordeigaren.
Skøyte Dokument som overfører eigedomsretten til ein ny eigar.
Spann Gamal vekteining, brukt som mål for storleik på jord.
Stemnefall Leta vera å møta i retten. Det var det bot for.
Stevnefall Leta vera å møta i retten. Det var det bot for.
Tag (Bjørke)never til tekkjing av tak. Brukt som skyldeining.
Tak (Bjørke)never til tekkjing av tak. Brukt som skyldeining.
Tønner Måleeining for t.d. poteter og smør.
Utburd En ”utburd” var gjenferd etter et utsett eller udøpt barn. Det var gravlagt i jord som ikke var vigslet
Vett Vekteining, brukt som mål for jor. 6 spann er 1 vett.
Vitnesteinar To steinar ved ein merkestein som "vitne".
Åsete Å bu på (ein gard).
Åseterett Retten til å sitja, å bu, på ein gard.
ÅÅ ØNSKER DU FLERE? Gi oss et hint: post[a]n-kh.no