Mandag 26. September 2022 - 09:27  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Jorddrott

Jordeigar.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 3_4 Gamle dokumenter >> Kjøpe- og pantebrev 1704
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Kjøpe- og pantebrev 1704

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_3_401
Skrevet av Aadne Utvik - 26.08.2008

Tidlig på 1600-tallet må en stor del av Utvik ha vært eid av Claus Lauritsen Scavenius, som var lektor i Stavanger. Claus d.y. er hans sønnesønn. Lektor Scavenius må ha kommet i pengevansker og lånte hele 265 rd. av Holger Uvik med pant i garden. Lånet ble aldri innfridd. Dermed ble Holger og hans etterkommere eiere av Claus sin del av garden. I 1704 tok så Jakob Olsen Utvik, på vegne av sin hustru Inger, over odelsretten til garden. Hun var barnebarnsbarn til stamfaren Holger Kristoffersen #85_3_201.

 

 

Claus Lauritzøn Schavenius, Medtiener udi Ordet til Hougs Præstegield, Kiendis og Hermed Giør witterlig, At som min Salig faders Moeder, Maren Pedersdatter, Sl: Mag: Claus Lauridtzøns forrige Lector udi Stawanger, Hans Efterleversche hafver Pantsat til afgagne Sl: Holgier Christopherssen og hans Sønner, Hans og Christopher Holger Sønner, En deris Odels-Jord, Weed Nafn U-Wigen :/ Udi Augwoldsnæs Sogn og schibrede i Carmsund beliggende /. schyldende Aarlig Half Tredie Pund Korns Landschyld, for Toe Hundrede Tresins Tyfve og fiire Rixdaller, de derpaa har forstragt, efter samme forpantningsbrefs wiidere udvisning, Hvilken Gaard ieg som ældste Sønne Søn og Rette Odels arving vel var sindet, efter min Odels Rett at indløse, men Som Erlig og Velagt Mand Jachob Olufssøn, som og paa sin Hustrues Veigne er den neste Interessent udj samme Pantegaard, hafver nu fornøyet mig for min Odels Rett dertill; Thi Transporterer og afstaar Jeg hannem hermed min Odels Løsnings Rett til samme Jord U-Wigen fra mig og mine Arfvinger, Saa hand sig den af ved Kommende pandthavere maa for deris udlagde Pengis Betalning indløse, og derefter for sig  og sine Arfuinger til Evindelig Odel og Eye Nyde, Bruge og Beholde, og Kiendis Jeg for mig og mine Arfuinger, Saavelsom min Kiere Broder hl. Peder Schavenius og hans til Kommende Arfuinger aldelis ingen ydermeere Rett at hafue paa nogen Odel til eller udi oft Bemelte gaard U-Wigen, Mens derfor at hafve bekommit fyllest og goed forNøyelse, Thi Bepligter ieg mig herved at holde hannem og hans Arfvingers for mig og mine Arfuingers tiltale, Saavel som alt andris der noget paa Voris Odels Rettis Vanhiemmel Kund formeene Jeg at prætendere, uden ald schade og Nachdeel i alle Maader; Dets til BeKreftelse hafver Jeg dette med Eegen haand underschrefvet, og mit Vanlige Zignet hostrøgt, Og Venligen Ombedet  min Ærværdige Kiere Pastor, hr: Niels Hierman, Sampt Kongl: Maytz: Stiftschrifver Over Bergenhuus Stift, WelEdle Sr. Herman Garman med mig til Sand Actum Mitmielde d. 10. Marty Ao. 1704.

 

         Claus Schavenius

     

         (L .S.)

    Niels Ierman   Herman Garman

          (L. S.)           (L. S.)