Søndag 14. August 2022 - 18:31  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Ort

Mynteining.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Skeie >> 6_1 Gårdsdrift >> Kontraster: Levende landbruksmiljø og stort motorsportsenter
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Kontraster: Levende landbruksmiljø og stort motorsportsenter

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 83_6_106
Skrevet av Aadne Utvik - 11.08.2017

I nåtid er jordbruket på garden Skeie truet av planer om store utbygginger. Det gjelder arealer tett opp til beitemark og slåttemark. Gardbrukerne vil ikke selge. Kommunen har påtatt seg å stå som ekspropriant. Dette har skapt stor politisk splittelse i Karmøy.

 

Gardbrukerne på Skeie har tydeligvis følt seg maktesløse i denne situasjonen. Sett fra lokalhistorien på Nord-Karmøy kan situasjonen minne om striden i 1960-årene om bygging av flyplass #910_6_101.

Matrikkelgarden Skeie har en langstrakt form #83_1_101. Arealet strekker seg fra Visnesvegen i øst til Kvalavågbygda og havet i vest. Skeie er en av de største gardene på Karmøy. Skeiebøndene har vært driftige brukere gjennom mange generasjoner #83_4_302.

Skeie som jordbruksmiljø
Historien forteller oss at i året 1668 var det bare på garden Torvastad at det ble sådd mer korn enn på Skeie. På 1860-tallet var åkerarealet på Skeie kommet opp i hele 165 dekar.

Et stort klyngetun ble løst opp ved utskiftningen etter 1880-åra #83_4_303. En oversikt viser at mange gardbrukere holdt til på Skeie #83_4_304. Etter utskiftningen ble de fleste bygningene spredt ut over den østre delen av det store gardsveldet. Kart, bilder og tekst kan fortelle om et levende bomiljø #83_2_102 og #83_2_103.  

Kartutsnitt over østre del av matrikkelgarden Skeie. Gardsgrensen er markert med kraftig strek. I nordvest er bebyggelse på Hinderåker, i nordøst utmark på Utvik og i sørøst gamletunet på Våge.
I dag har 5 bruk på Skeie drift med dyr. Av disse driver 3 gardbrukere med melkeproduksjon. Det leies også arealer andre steder utenom Skeie, slik at deler av kulturlandskapet i Avaldsnes blir holdt i hevd. Skeiebøndene er de største leverandører av melk på Karmøy.

Dette aktive jordbruksmiljøet er fra 2006 blitt truet av planer om store utbygginger av et anlegg kjent som Fjord Motorpark. Nesten ingen oppsittere vil selge areal frivillig. Da må det eksproprieres. Et navnekart viser i hvilket kulturlandskap motorsenteret er planlagt #83_2_104.

Lovgrunnlaget
«Ekspropriasjon» betyr at offentlig myndighet med lovhjemmel framtvinger avståelse av eiendomsrett mot full erstatning. På nynorsk brukes formen «oreigning». Lovverket er omfattende og er ikke blitt fulgt av Karmøy kommune i denne saken. Men loven er klar med hensyn til at inngrep i eiendomsrett skal begrunnes i politisk vedtak. Dette sitatet er tatt fra internett:

«Oreigningslova bestemmer at adgangen til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til ekspropriasjon er i lovens §1 lagt til Kongen, men med hjemmel i §5 er myndighet overført til departementene eller andre sentraladministrative organer, derunder Fylkesmannen. Avgjørelse om ekspropriasjon må ikke treffes med mindre det må antas at inngrepet utvilsomt vil være mer til gagn enn skade (§2). Ifølge §3 kan ikke andre enn stat og kommune få tillatelse til ekspropriasjon …».

Om motocross
I sørvestre hjørnet på kartutsnittet merker vi oss noen buete streker. Det er banen for motocross. På internett kan vi lese:

«Helganes Motorsportsenter ble etablert på begynnelsen av 1990 tallet med Karmøy kommune som initiativtaker og eier. Senteret er et interkommunalt anlegg tilrettelagt for aktiviteter som: trial, motocross, bilcross, radiostyrte biler, biltrial, enduro, bmx og knattecross.»

Kommuneplankart
H
Utsnitt av kommuneplankartets arealdel 2014-2023.
er vises utsnitt av et fargerikt kart utarbeidet av Karmøy kommune. Kartet viser kommuneplanens arealdel 2014-2023 og vedtatt i kommunestyrets møte 16.06.2015. På kartet er arealet for motocrossbanen farget grønt og merket «F Motorsportsanlegg».

Et stort område sørvest for «F» er på kartet farget mørk grønt og «ID». Koden og fargen betyr «Framtidig idrettsanlegg». Området imellom er merket med lilla farge og betegnes «4-18» og «N-I/L/K». Det betyr «Industri – Lager – Kontor».

Vi merker oss at stedsnavnet SKEIE er utelatt på kartet, til tross for at denne garden vil representere det største konfliktområdet på Nord-Karmøy i planperioden.

Litt om støy
Motorduren fra de små kjøretøyene oppleves allerede nå av naboer som plagsom støy. Høye lyder kan også høres fra Avaldsnes Idrettssenter øst ved Visnesvegen, når fotballentusiaster støtter sitt lag. Dette er kortvarige hendelser som ingen reagerer negativt på. Vedvarende motordur som forstyrrer helgefreden oppleves imidlertid annerledes.

Ved kjøring på det planlagte motorsportsenteret vil støynivået bli vesentlig forhøyet. Har noen tenkt på trivselen til husdyra?

Stor motorpark
Motorsport omfatter mange sportsgrener som er lite kjent på landsbygda. På landsplan og internasjonalt er det sportsaktiviteter med mange entusiaster og hyppige TV-sendinger. På internett kan vi lese:

«Fjord Motorpark

  • Blir Vestlandets største idrettsanlegg for motorsport, sykkelsport og luftsport, kombinert med øvingsbaner for yrkessjåfører og andre trafikanter i alle aldre.
  • Visjonen er å utvikle verdens største anlegg hvor driften er basert på fornybar energi.
  • Planlagt 3,3 km asfaltbane for motorsport kombinert for landeveissykkel og øvingsbane for førerutvikling, 820 m dragstripe, luftsportområde med hangarer og taksevei til Avinors rullebane, 1.150 m bane for gokart og supermotard, 1.500 m motocross, 1.500 m rallycross, BMX-bane, stort terreng til trial, enduro, off-roadbil m.m., samt ca. 40.000 kvm depotområde.
  • Kostnadsberegnet til ca. 100 millioner kroner, og er et interkommunalt samarbeid mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær.»                   

To ulike verdener?
Lokalhistorien er vel kjent med konflikter knyttet til eierforhold til jordbruksarealer og nabogrenser #83_7_203. Konflikten på Skeie er av en slik art at det kan synes som om to grupper personer står med ett bein i hver sin verden.

En forenklet illustrasjon: Den ene gruppen er melkebonde på Skeie. Den andre gruppen kjører rallycross på lukket bane ved flyplassen på Helganes.

   Bonden utøver sitt yrke etter relativt faste rutiner innen sitt bruksområde, i nær kontakt med naturens rytme.  Rallykjøreren konkurrerer i spesialbil i perioder, der formålet synes å være å kjøre fortere enn andre kjørere.

   Bonden planlegger og styrer arbeidsoppgaver etter plan, enten melketider eller onneøkter. Kjøreren er aktiv etter timeplan, satt opp av stevneledelse eller tildelte treningstider.

   Bondens arbeid er nært knyttet til ansvar for familiens velferd og for dyr og planters liv. Kjøreren har kun ansvar for seg selv, men vektlegger sikkerhet og kompetanse.

   Bondens hverdag er hans levebrød. Rallykjørerens aktivitet er «blott til lyst», eller for å oppnå heder og ære. 

   Bondens daglige dont er fysisk krevende, og gir tilfredshet når han lykkes med gardens utkomme på åker og i fjøs. Kjøreren må være i god fysisk form, og opplever intens glede og spenning under kjøring.

   Bonden arbeider mye i ensomhet, men kan få hjelp av dreng eller ektefelle/barn. Kjøreren er vanligvis omgitt av et sosialt fellesskap med entusiaster for bilsport.

   Bonden utøver sitt virke med stedstilknytning til en familietradisjon. Kjøreren er en besøkende og er virksom uavhengig av baners geografiske plassering.

   Bonden lever i naturen og bearbeider naturen målrettet. Kjøreren bruker bilbaner der landskapet er sterkt endret og bygget ut.

   Bonden må ha god kontroll på økonomi og investerer etter landbruksfaglig plan. Kjøreren betaler fastsatt avgift for bruk av bane, men har ellers begrenset ansvar.

   Bonden eier areal der rallycross-bane er planlagt, og trues med å bli fratatt jord. Kjøreren forholder seg nøytral til eierforhold og synes kommunen må legge til rette for mer motorsport.

   Bonden er vendt til naturens lyder i sitt arbeid og bomiljø, kun avbrutt av duren fra traktorer. Kjøreren legger lite vekt på høye lyder på kjørebaner, - og opplever kanskje motordur som en viktig del av sporten (her er det liv og røre).

(Disse refleksjonene er skrevet av en som ikke har kompetanse, verken innen jordbruk eller motorsport.)

Kontraster og valg
Til støtte for de som ønsker at alternativ informasjon skal komme fram er det opprettet en såkalt «Nabogruppe». Den arbeider aktivt for å hindre at Fjord Motorpark får etablere seg på garden Skeie.

Kommunens politikere må forholde seg til ulike typer informasjon når beslutninger på ny skal tas, trolig høsten 2017. Det blir valg mellom hvilke verdier som skal vektlegges. En overordnet vurdering er hva som er til samfunnets beste: Å beholde et støyfritt og aktivt jordbruksmiljø med sterke familietradisjoner – eller bygge ut stort aktivitetssenter for mange entusiaster innen motorsport på Haugalandet. Vil folk i naboskapet til senteret bli tatt med som en av aktørene?