Søndag 14. August 2022 - 11:24  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
- Nynorsksøk:

www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 4_2 Utskiftnings-dokumentet >> Dokumentet (1): Formalitetene
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Dokumentet (1): Formalitetene

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_4_202
Skrevet av Aadne Utvik - 23.01.2016

Utskiftningen på Utvik er kjent gjennom et 26-siders dokument. Første del beskriver formaliteter. Det viser seg at det er mye lokalhistorisk kunnskap å hente fra et slikt dokument.

 

Første ark fra utskiftningsdokumentet.
Utskiftningen i 1870-årene blir gjengitt i tre nettartikler: 1 Formalitetene, 2 Delingsplan #85_4_203, og 3 Skiftegjerdeplan #85_4_204. For den som ikke er kjent med gardsbruk på og omkring Utvik vil en kort oversikt trolig gjøre videre lesning noe lettere #85_4_101.

I en innledende artikkel, Utskiftningen i 1870-årene #85_4_201, blir det drøftet en del interessante detaljer ved dokumentet og avskriften. I denne første delen presenteres rettens sammensetning og opplegget for prosessen. Vi blir også kjent med grunneierne («lodeierne») og navn til aktuelle grunneiere på nabogardene.

***************************************************


Utskrift av Karmsunds sorenskriveris skjøte og pantebok no. 9 forsaavidt angaar nedenstaaende den 6te mars 1876 tinglyste dokument.

#

 

Utskrift av utskiftningsformand Kolbeinstvedts forhandlingsprotokol forsaavidt angaar utskiftningen paa gaarden Utvik i Augvaldsnæs thinglag avsluttet den 6te desember 1873.  –

Aar 1872 den 2en august blev utskiftningsret sat i hr. Axel Kiellands hus paa gaarden Utvik i Augvaldsnæs thinglag og styret av Njeld Larsen Kolbeinstvedt som formand med de av fogden opnævnte mænd gaardbruker Simon Gudmundsen Stava og do. Ole Olsen Østhus.

Sagfører Voss mødte for rekvirenten Axel Kielland, der selv var fraværende i utlandet og fremlagde forlangende om utskiftning dat. 16 april 1872 med paategnet berammelse, forkyndelse og opnævnelse. I henhold hertil bad comparenten utskiftningen fremmet. Tillige mødte lodeierne Baard H. Knutsen, Aadne Aadnesen og Kisten H. Knutsen. Kiellands forpakter Vaaland var ogsaa tilstede.  –

Utskiftningsretten begav sig derpaa ut paa marken for at opgaa skifterne med de tilstødende nabogaarde. Under opgaaelsen av disse skifter, hvorefter var opført gjerder, del av sten og dels av torv, var tilstede fra Bøe: Ole Olesen, Baard Olsen og Lars Olsen, fra Vikshaaland: Ole Johan Larsen, Asbjørn Olsen, Johannes Aadnesen og Svend Knutsen, fra Skeie: Iver Nilsen og Johannes Aadnesen. Fra Lande: Lars Klengsen, Rasmus Rasmussen og Svend Nilsen. Fra Vaage: Elias Knutsen, Mons Sivertsen og Jens Sivertsen, Askild Johannesen og Kristen Baardsen. Fra Velde: Svend Olsen, Jakob Nilsen og Berdines Kristiansen.

Indmarken blev derpaa befaren og befantes denne at ligge i et saadant fellesskap at detaljert kart bør optages over hele indmarken. Udmarken befantes også at have saa stor værdi i forhold til utstækningen at geometrisk kart ogsaa bestemtes optaget over denne del av eiendommen.

Lodeierne Baard Knutsen, Aadne Aadnesen og Kristen Knutsen bemærkede derpaa at de havde ret til opstemning av vandet i utmarken til sine møllebruk og hvortil der maatte tages hensyn under utskiftningen. Forpakter Vaaland kunde for tiden ikke benækte sine naboer den paastaaende ret til at opstemme vandet i en del av den fælles utmark; men han benægtede at denne ret skulde under værdsettelsen have nogen indflydelse hverken til at forhøie eller nædsætte værdien av jorden.  -

Da intet videre for nærværende var at foretage blev utskiftningsen utsat paa ubestemt tid.

Lagretmændene havde intet at bemerke. Mødet hævet og protokollen underskreven.

#      #      #


Aar 1872 den 12te november fortsættes igjen utskiftningsforretningen paa gaarden Utvik i Augvaldsnæs thinglag for at paabegynde bonitering av gaardens ind- og utmark. Retten blev sat i Axel Kiellands hus og bestyret av utskiftningsform. Njel Larsen Kolbenstvedt med Simon G. Stava og Ole Olsen Østhus som skjønsmænd.  –

Under boniteringen, der vedvarende til og med den 15de var tilstede forpakteren paa Axel Kiellands brug A. Vaaland og oplyste at:

Axel Kiellands andel i Utvik er af gl. skyld       18 spand korn
Kiellands søns brug     «   « «   «  «    «  12   «       «
Baard Knutsen var tilstede og oplyste at eie  12   «       «
Aadne Aadnesen  «       «        «       «     « 12   «       «
Kristen Knutsen   «       «         «       «     «  6    «       «
 Til sammen 60 spand korn


Den foretagne bonitering bliver at betragte som foreløpig og bliver først efter fornyet gjennomgaaelse naar plan til utskiftningen er utarbeidet at indføre i forhandlingsprotokollen om dette bliver forlangt. Ingen beslutning om udskiftningsplan blev tagen men blev det paalagt formanden at udarbeide en saadan og forelægge i næste session. Da intet videre for nærværende var at foretage blev forretningen igjen udsat paa ubestemt tid. Ingen havde noget at bemærke. Mødet hævet.