Søndag 14. August 2022 - 18:18  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
- -

Nils Dybdahl Holte si liste i Gards-historien, eksempel-hefte, er her supplert med ord som også andre har tatt i bruk i artikler i Gardsoversikt (menyen i venstre marg!)

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Visnes >> 4_2 Utskiftnings-dokumentet >> Utskiftnings-dokumentet (1)
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Utskiftnings-dokumentet (1)

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 79_4_201
Skrevet av Aadne Utvik - 31.08.2015

Prosessen om utskiftning for Visnes (1888-90) ble omfattende og langvarig. Det opprinnelige dokumentet er ikke tilgjengelig, men både teksten til dokumentet og kopi av to kart er bevart.

 

Utskiftningen er dokumentert i flere andre nettartikler: Delingsplanen (2) #79_4_202, stedsnavn fra utskiftningen (3) #79_4_203, nye grenselinjer (4) #79_4_204, utskiftningen i hovedtrekk (5) #79_4_101, utskiftningskart over «indmarken» #79_4_301 og utskiftningskart over «udmarken» #79_4_302.

Et viktig funn
Det var trolig en gang i 1950-årene at utskiftingsdokumentet ble funnet blant en bunke gamle papirer. Det var visstnok hos Peder Haagenvik på Visnesgarden. Den gammeldagse skriften var nok vanskelig å lese, men Anders Olafsen påtok seg å lage en avskrift på sin skrivemaskin.

Avskriften
Knut Bårdsen tok vare på en kopi av avskriften, som sønnen Thorleif Bårdsen nå har. Den består av 18 sider A4-ark. Det ser ut til at en eller to sider mangler.
   Anders Olafsens avskrift er ikke gjort bokstav for bokstav. Fargebåndet er slitt. En del danskspråklige ord er blitt fornorsket. Dette gjelder for eksempel stor bokstav for substantiver, lyden å er vekselvis skrevet å og aa. Et egennavn er skrevet Aanon, Ånon og Ånen. Etternavn skrives både Knudsen og Knutsen.
   Åpenbare skrivefeil er blitt rettet, men det er ofte vanskelig å vite hva som er avskriftsfeil og hva som sto i originalen. Kortformen «st.m.v.» betyr «sten med vitner». Det er et faguttrykk for hvordan skiftessteiner ble satt ned i marka.
   Overskrifter i artikkelen er laget for å lette lesingen av den detaljerte teksten.

«Utskiftning»
Begrepet utskiftning er en gammel ordning for jord på landet, som ligger i sameie mellom flere bruk. Dette er også kjent som ”teigblanding”. Når et fellesskap blir oppløst og eiendommer omordnet får hvert bruk sin jord samlet og utgjør en passende driftsenhet.
   «Utskiftning» kalles nå for jordskifte, og blir gjennomført av en utdannet jordskiftedommer og to skjønnsmenn. De nye grensene blir beskrevet og hele feltet blir som regel kartlagt.

Maleriet

Maleriet av Knut Knutsen Vigsnes viser Visnestunet omkring 1894.
Et svært interessant maleri viser de fleste bygningene i det gamle Visnestunet med sjøhus fra årene omkring utskiftningen. Per Kåre Lande har beskrevet hvem som hadde eiendommene og også om maleren #79_5_401.
   Knut Vigsnes var født i 1862 Maleriet er signert 1894. Knut har hatt standplass på Store Borgholmen. Noen av gardshusene og løene var flyttet ut fra klyngetunet da maleriet ble laget. En niese til Knut, Marie Thomassen i Haugesund, har fortalt at onkel Knut var kjemiker eller laborant ved gruvene. Han flyttet til Stavanger da gruvedriften stanset. Maleriet ble gitt som gave til Kobberverkets Venner av familien til Knut. Det et også bevart en sang til Karmøy, som han har skrevet #79_7_302.

Visnestunet ved utskiftningen
Per Kåre Lande på Hinderåker har i detalj beskrevet de enkelte eiendommene vi ser på bildet #79_5_401. En del data er hentet fra Bygdebok for Karmøy. Avaldsnes I (1991). Kjell Netland er bonde på Visnesgarden (bnr. 8) og har gitt tilleggsopplysninger. Maleriet kan fortelle mange historier om mennesker på Visnesgarden gjennom et par generasjoner. Her er hovedvekten lagt på de som var eiere ved utskiftningen 1888-90 og som er nevnt i dokumentet.
   Til venstre står en enslig løebygning. Den tilhørte Ole Olsens enke, dvs. mor til Kristen Matias Olsen (f. 1866), far til Ole Landenes. I dokumentet er enken kalt Martha Lisbet. I dag er den gamle løa brukt til redskapshus i gardstunet til Kjell Netland. Det første våningshuset (bak treet) tilhørte dette bruket.
   Det dominerende våningshus (med piperøyk) tilhørte Bård Knutsen (f. 1823), og seinere overtatt av sønnen Bård Kristian Bårdsen (bnr. 9-10). Det var i dette huset forhandlingene foregikk, ledet av utskiftningsformann Berge. (Ved huset skimtes en husgrunn, der «Rudseidhuset» i Fransehagen hadde stått.)
   Det neste våningshuset var bnr. 6 og tilhørte Ole Olsen d.y. (f. 1826). I 1911 ble bruket solgt til skipsfører Peder Haagenvik, som var gift med datteren Kristine Olava.
   På husgrunnen foran den gule løa hadde våningshuset for bnr. 11 stått. Det tilhørte Ånen Pedersen (f. 1837), far til Halvard (Halvor) Visnes. Etter utskiftningen ble våningshuset flyttet lenger nord mot Knarrevik, der Halvards søstersønn Arne Hauge overtok bruket i 1952.
   Huset i høyre bildekant tilhørte bnr. 1 og var eid av Kristen Knutsen (f. 1826) ved utskiftningen. Sønnen Kristen Kristensen overtok bruket i 1898, gift med Laura Kvala fra Skåre. De var foreldrene til «Johan te Laura». Eldhuset tilhørte dette bruket.
   (Knut Johannesen hadde bnr. 7. Husene var imidlertid flyttet ut fra klyngetunet og reist lenger sør. De var derfor utenfor rammen for maleriet. Sønnen Knut Johan overtok bruket i 1942.)

Slik begynner teksten i utskiftnings-dokumentet:

Udskiftning over gaarden Vigsnæs i Agvaldsnæs.

År 1888 den 3dje desember sattes udskiftningsrett på Vigsnes Verk for i henhold til innkommet forlangende at påbegynde udskiftning over gaarden Vigsnæs matr. no. 20 i Agvaldsnæs hered. Retten betjentes af udskiftningsformand O. Berge med de oppnevnte mend gårdbrugerne Jørgen D. Ferkingstad og Lars J. Falnes af Skutenæs. Begge de oppnevnte mend erklærte, at de hadde avlagt tingrettseden likesom de opplyste, at samtlige rettens medlemmer var ubeslektede med de i denne forretnings interesserede parter.
   Gården Vigsnæs opplystes at bestå av følgende bruk med vedfølgende eiere nemlig:

Bnr.1 Løpe nr. 143 gammel skyld 13½
m. smør
4½ sp.korn eies av Kristen Knutsen
6 144 13½ Ole Olsen
7 145 13½ Knut Johannesen
8 146 13½ Ole Olsens enke
9 147 27 9 Bård Knutsen
10 148     Den samme
11 149 13½ Ånon Pedersen
2 VKV. 150 13½ Anfinn O. Anfinnsen


Samtlige disse lodeiere fremmødte personlig med undtagelse av Ole Olsens enke der lot møte ved Kristen Moksheim. Videre mødte tillige på Anfinnsens vegne overretssakfører Hesbøe og foreviste rekvirentens skjøte på løpe nr. 150 a fra Tore Kristiansen thinglest 3die september d.å.

Som tilstøtende naboer
fremmøtte fra Hinderaker Kolbein Eliassen, Kolbein Pedersen, Endre Knutsen, Tore Iversen, Peder Larsen, Kolbein Larsen, Oliver Andersen, Torger Olsen, Eilert Berg og for Stokkedal Andreas Ommundsen. For Vigsnes Verk mødte overretssakfører Hesbøe, Ole Olsen Østhus var beordret og fremmødte som oppnevnt suppelent ved denne forretning.
   Sagfører Hesbø fremlagde Anfinnsens rekvisisjon om utskiftning av gården Vigsnæs’s ind- og utmark datteres15 de september sistleden med påtegnet berammmelse, varselsvedtagelse og indvarsling samt mandoppnevnelse hvilket alt opplestes. På given foranledning fra formanden fremkom ingen bemerkninger mot forretningen hvad det formelle betreffer.
   Kolbein Eliassen Hinderaker lod tilføre protokollen, at gården Hinderager fra gammel tid har hatt og fremdeles har rett til at bringe sin brendtorv over Vigsnes’s utmark til sjøen i «Isgardensvigen» og der at oppsette torven, hvilken ret fremdeles måtte forbeholdes Hinderagers oppsittere.
   For Vigsnæs værk skulde sagfører Hesbø gjøre oppmerksom på at Hinderagers ret til det såkalte Vigsnæs vand er overdraget værket. Herom verserer for tiden en proses, der henstår for overretten.
   Gården Vigsnæs’s grendser mot Hinderager er derfor ikke på det rene. Han forbeholdt værket dets ret, der vil få sin endelige avgjørelse ved domstolene. Mot utskiftning hadde verket intet at erendre og vil selvfølgelig denne proses intet ha med utskiftningen at gjøre.
   Bård K. Vigsnæs opplyste, at det pålå Hinderagers oppsittere at holde forsvarlig grind i sin torvveig til Isgardsvigen forsåvidt de benyttet denne vei, hvortil de fremmødte fra Hinderager intet hadde at bemærke. Man begav sig derefter ifølge med partene ut i marken for at undersøke hvorvidt den forlangte utskiftning var materielt beføiet. Først foretoges nogen befaring av gårdens indmark, med hvilket arbeide den første dag forløb.

Den følgende dag
(den 4de desember) fortsattes samme forretning av samme personale. Efterat ha tilendebrakt den i går påbegjyndte befaring av indmarken blev en del av gårdens utmarksstrekninger befarne og de lokale forhold på gården overhovedet foreløpig undersøkt. Gården Vigsnæs grenser på sydøstre og søndre side til nabogården Hinderager og på sydvestre side til gården Stokkedal. For øvrig støder Vigsnæs gården til Vigsnæs værk og sjøen.
   Grenselinjen mot Hinderager er betegnet dels ved oppførte stengjerder eller selvgjerdende bergbråt og dels ved det såkalte Vigsneæsvand. Grensen mot Stokkedal er betegnet ved anbragte og beskrevne skiftesmerker, hvorefter der for en del er oppført stengjerde. Mot værket er grensen betegnet med anbragte skiftemærker, over hvilke beskrivelse er oppsatt og thinglest, samt er strekningen fortiden nærmere betegnet ved oppført gjerde av træ.

Gårdens indmark
der for størstedelen ligger på hovedøen og for en mindere del på den såkaldte «Ungø» befandtes for det meste at ligge i teigeblanding og for nogen del i sameies dels for samtlige bruk i gården i forhold efter disses gamle matrikkelskyld og dels for nogle av brukene efter samme forhold.
   Rekvirenten opplyste, at han foruten sin andel i sameiestrekningen forøvrig hadde sin indmark beliggende i 13 forskjellige stykker. –

Udmarker
befandtes at ligge i to hovedavdelinger den søndre og den nordre udmark, og består for øvrig av en hel del mindere øer og holmer, alt hvad grunden betreffer, beliggende i sameie for alle gårdens brug i forhold efter den gamle matrikuldskyld (spondskylden). Torvmyrene i udmarken angaves derimot at være utskiftet. –
   Udskiftningsretten fandt således rekvirentens forlangende om utskiftning over nærende gård fuldt beføjed. På grunn herav fattedes enstemmig beslutning: «Den av tekniker Anfinnsen forlangte utskiftning over gården Vigsnæs ind- og utmark bliver at fremme og kart over hele gården at opptage.»
   Da således for tiden intet mere i med denne utskiftning at foretage blev forretningen utsatt på ubestemt tid efterat det nevnte kart er opptaget. –
   Samtlige de fremmødte lodeiere og tilstøtende naboer erklærte sig villige at fremmøte i Bård Knudsens Vigsnæs hus nårsomhelst de derom måtte bli anmodet under de senere avholdendes sisjoner ved denne forretning uten forutgående lovbefalt bekjendtgjørende eller innkaldelse. Protokollen opplest og vedtagen. –

O. Berge      Jørgen D. Ferkingstad      Lars J. Falnæs     
sign. sign. sign.


År 1889 den 3dje oktober
og videre de påfølgende søgnedager til og med den 8de samme måned fortsattes den under 4de desember forrige år utsatte utskiftning over gården Vigsnæs i Agvaldsnæs herred av samme personale som under inkomineringssisjonen. De forhandlinger, der ikke foregikk ute i selve marken førtes i lodeier Bård Knudsens hus. –
   Formanden fremlagde det av assistent Ilstad opptagne kart over gårdens indmark, hvorefter man foretog bonetering over alle de deler av indmarken, som man antage muligens ville komme til at gå ibytte under utskiftningen med undtagelse av husgrundene på Vigsnæshaugen og disses nærmeste omgivelser, da disse partier av gården antagelig rettest må behandles som en egen avdeling og deles efter andre hensyn end gården forøvrigt. Den bonetering, der utførtes under dette møte, må dog kun betraktes som foreløpig, og forbeholdt retten seg at foretage de endringer i jordens gradering, som man på et senere stadium av forretningen måtte finne føie til. –

Den 8de oktober
Innkaltes samtlige gårdens lodeiere til et møter med utskiftningsretten for at påbegjynde drøftelse av delingsplan for innmarken. Samtlige lodeiere avgav også møte nemlig: Bård Knudsen, Knut Johannesen, Kristen Knudsen, Aanon Pedersen, Ole Olsen mødte personlig, Ole Olsens enke mødte ved sønnen Mathias Olsen samt møtte rekvirenten tekniker Anfinnsen og opplyste, at han hadde avhendet sitt bruk i gården til Vigsnæs verk. I anledning herav fremmøtte direktør Corneliusen på værkets vegne. Videre møtte på Vigsnæs værks vegne sagfører Hesbø ved sagfører Torjusen, som meddelte at der var erhvervet Kongelig bevilling til at tilskjøde værket den tekniker Anfinnsens avkjøpte eiendom. På foranledning av formannen erklærte samtlige de fremmødte lodeiere, at de ønsket utskiftningen avsluttet over gårdens indmark snarest mulig som en med hensyn til fuldbyrdelse og anke selvstendig forretning og så senere tage delningen av utmarken som enanden selvstendig forretning. Kartet over utmarken var endnu ikke ferdigt og således gaves ikke anledning til at foretage bonitering over denne avdeling av gården i samme møte. –
   For beretningen blev efter konferanse med partene den 8de oktober utsatt på ubestemt tid efter at formanden først har foretaget beregning av kartet og gjort foreløpig utkast til delingsplan. –
   Protokollen opplest og vedtagen. –
Møtet hevet.

O. Berge      Jørgen D. Ferkingstad      Lars J. Falnæs     
sign. sign. sign.


År 1889
fra 11te november til og med 16de samme måned fortsattes den under 8de oktober sistleden utsatte utskiftning over gården Vigsnæs i Agvaldsnæs av samme persjonal som under de foregående sesjoner. De forhandlinger der ikke forgik ute i marken førtes i lodeier Bård Knudsens hus. Først koks delingsplanen for gårdens indmark under overveielse, hvorefter man skred til bonitering av utmarken såsnart kartet over samme ankom fra assistent Ildstad. Boniteringen over utmarken blir i likhet med den utførte indmarkboniteringen at betrakte som foreløpig, i det retten forbeholder seg at foretage de endringer i jordens værdsettelse, som man på et senere stadium av forretningen måtte finde beføiet. –

Den 14de november
fremmødte på værkets vægne direktør Corneliussen og sagfører Hesbø og av de øvrige gårdens lodeiere fremmødte: Bård Knudsen, Knut Johannesen, Kristen Knutsen, Ånon Pedersen og for Ole Olsens enke mødte Kristen Knutsen. –
   På foranledning erklerte samtlige de fremmødte parter, at de intet hadde imod at Vigsnæs værk oppfører husbygninger i utmarken nordostenfor Grønvolds hus og at disse hustomter med omgivelser blir at betrakte som forskud på den værkets brug tilkommende lod av utmarken. Ole Olsen fremmødte den 16de november og avgav sammeslags erklæring som de øvrige lodeiere med hensyn til værkets begjæring om at få oppføre husbyginger på et bestemt sted i utmarken m.v. –
   Efter utført bonitering av utmarken ble forretningen utsatt på ubestemt tid til efterat kartet er beregnet og formanden har utarbeidet utkast til delingsplan for denne matr. –
   Protokollen opplest og vedtagen. –

O. Berge      Jørgen D. Ferkingstad      Lars J. Falnæs     
sign. sign. sign.


År 1890 den 23de juli
til og med 25te samme måned fortsattes den under 16de november det foregående år utsatte utskiftning over gården Vigsnæs i Agvaldsnæs av samme persjonale som under de foregående sesjoner. De forhandlinger, der ikke foregikk ute i marken førtes i lodeier Bård Knutsens hus. Under dette møte drøftedes delingsplanen dels av utskiftningsretten alene og dels i forening med partene. Samtligegårdens lodeier fremmødte i det Bård Knutsen, Knut Johannesen, Ole Olsen, Ånon Pedersen, og Kristen Knutsen møtte personlig, for Ole Olsens enke mødte Peder Frantsen Ørpetvedt og for Vigsnæs værks bruk mødte tekniker Anfinnsen. –
   Ingen bemærkning fremkom mot forretningen. Fræmlagte ble de over gårdens indmark og utmark opptatte karter med beregninger over samme og et påbegyndt utkast til delingsplan. Da de lokale forhold på gården frembød særegne vanskeligheter for utarbeidelse av delingsplan på kartet uten samtidig befaring på marken og forhandlinger med partene medgikk hele tiden under dette møte til behandling av planen. Efterat man ved forhandling med lodeierne og befaring i marken foreløpig var blevne enige om, hvorledes man skulde forsøke at legge delingsplanen ble forretningen om kvelden den 25de juli utsatt til påbegjyndelse igjen mandag den 11te august førstkommende kl. 2 eftermiddag i Bård Knutsens hus. –
   Assistent Ildstad var med under dette møte og foretog de nødvendige beregninger under de forskjellige forsøk som gjordes med utlegg av enkelte bruk. –
   De oppnevnte mend hadde intet at bemerke. –
Møte hævet.

O. Berge      Jørgen D. Ferkingstad      Lars J. Falnæs     
sign. sign. sign.