Søndag 14. August 2022 - 18:24  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Heimel

Løyve til å gjera noko.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Prosjektbeskrivelse

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 910_6_405
Skrevet av Aadne Utvik - 02.05.2014

Utviklingen av Karmsund Fiskerihavn i Husøyområdet på Karmøy foregikk i 1990-årene. En av de sentrale aktørene var sivilingeniør Petter J. Rasmussen. Hans prosjektbeskrivelse gir en god oversikt over bakgrunnen for dannelsen av et aksjeselskap og planene for framdrift av utbyggingen.

 

Omslaget til prosjektbeskrivelsen.
Her skal kun tas med de to første sidene, kalt ”Sammendrag og deltakerinvitasjon”. Prosjektbeskrivelsen ble på 20 sider med 5 vedlegg. Det er her satt inn overskrifter i sammendraget. Det er gjort for å lette lesingen for de som er lite kjent med stoff om moderne næringsliv.
   Det er Petter J. Rasmussen og Tinney Rasmussen som står for invitasjonen til selskapsdeltakelse og det står at de to kan gi utfyllende opplysninger. Beskrivelsen er datert Avaldsnes 3. januar 1994 og signert Petter J. Rasmussen. 

Etablering av KFI
Aksjeselskapet Karmsund Fiskeindustri A/S (KFI) skal etableres. Selskapet skal eie og drive en fiskemelfabrikk med tilknyttet konsumfiskanlegg i Husøyområdet ved Karmsundet i Karmøy Kommune.

Forutsetninger
Det er en forutsetning at eksisterende fiskemelfabrikk i regionen, Aakrehavn Sildoljefabrik A/S (AaS) avvikler sin nåværende virksomhet og går inn med 35 % av egenkapitalen i det nye selskapet.
   Foranledningen er at AaS med sin nåværende beliggenhet grunnet havnetekningske forhold ikke kan motta de råstoffmengder som den geografiske beliggenhet ellers tilsier. I fiskemelindustrien er det først og fremst RÅSTOFFTILGANGEN som er den kritiske faktor.

Produksjonskapasitet
AaS mottar i dag 8-900.000 hl råstoff årlig. Den nye fabrikken planlegges med en praktisk døgnkapasitet på 10.000 hl som er det doble av dagens kapasitet.
   Det er i investeringsprosjektet lagt til grunn en sannsynlig årlig råstofftilgang på 1.200.000 hl. Den nye fabrikken forutsettes etablert med to produksjonslinjer bygget i to faser. Som fase 1 bygges og idriftsettes en helt ny produksjonslinje og med infrastruktur også for neste produksjonslinje. Produksjonslinje nr. to etableres basert på en del av hovedkomponentene i AaS nåværende prosesslinje supplert med nytt utstyr. Driften ved AaS vil derfor bli opprettholdt frem til 2 mnd før den nye fabrikken linje 1 er i produksjon.
   Byggetid for fase 1 er ett år. Fase 2 kan ferdigstilles i løpet av ytterligere 4 måneder.

Fordeler
Den nye fabrikken vil benytte NATURGASS som hovedenergikilde. Dette er ved siden av OPTIMAL HAVNETEKNISK OG GEOGRAFISK LOKALISERING den største komparative fordelen prosjektet har både økonomisk og miljømessig.
   Etableringen har bred støtte i kommuner og næringsorganisasjoner i regionen. Vertskommunen Karmøy har gjort vedtak om å gå inn med betydelige beløp i form av infrastruktur i forbindelse med etableringen.

Kapitalbehov
Anleggsinvesteringen ekskl. den offentlige infrastrukturdelen er beregnet til 80 mill.kr. Hertil kommer finansieringsbehov til drift/varelager oppad begrenset til 40 mill. kr.
   Egenkapitalbehovet er på 40 mill. kr. Resten forutsettes lånefinansiert. Basert på en økonomisk levetid på 15 år er sannsynlig internrente i prosjektet beregnet til 10 %.

Krav til levende fiskerimiljø
En fiskemelfabrikk anses å være en forutsetning for at Nord Rogaland regionen skal kunne opprettholde sitt fiskerimiljø med tilhørende service- og produksjonsvirksomheter. En virksomhet som tilsammen er beregnet til å omfatte vel 1000 arbeidsplasser og en samlet omsetning på over en milliard kr.
   Det antas at det vil være behov for en betydelig deltakelse fra det lokale næringsliv dersom fullfinansiering av prosjektet skal kunne sikres.

Invitasjon
Derfor inviteres og oppfordres bestemte personer og virksomheter til å delta som investorer i dette prosjektet. Intensjonserklæring for deltakelse er Bilag 5 i prosjektet. Frist for deltakertegning er satt til 28. januar 1994.

Andre artikler om samme emnet
#910_6_403 Behov for ny fiskerihavn.
#910_6_404 Prosjektet Karmsund Fiskeindustri A/S.
#910_1_301 Kart over Husøyområdet.
#79_5_402 Prisbevis.